Университеттің білім беру қызметі

      Университеттің басты мақсаты – озық білімді қалыптастыра алатын, үнемі өзін-өзі жетілдіре алатын және елдің индустриалды-инновациялық экономикасы үшін зияткерлік капиталды арттыра алатын жоғары білікті кадрларды даярлау үшін бірыңғай ғылыми-білім беру кешені ретінде инновациялық ЖОО болу.

      Білім беру бағдарламалары «Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі берген 25.07.2022 жылғы №KZ91LAA00032513 мемлекеттік лицензиясы негізінде жүзеге асырылады. Лицензияның қолданылу мерзімі шектеусіз.

      2018 жылы университет Білім сапасын қамтамасыздандыру
бойынша тәуелсіз агенттігінен институционалдық аккредитациядан  өтті. (IA-A №0088 от 02.05.2018 ж.).

      2020 жылдың тамыз айында университет ҚР БҒМ ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеуден өтті (куәлік № 006253, МК сериясы 28.08.2020 ж.).

    Бакалавриаттың 39 білім беру бағдарламасы және магистратураның 6 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар дайындау жүзеге асырылуда.

       Университетте жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметі ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура бағдарламалары бойынша іске асырылады.

        Университетте көптілді білім беру енгізілген. Сабақтар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Бұл нәтижелер университеттің ЖОО дамуының барлық бағыттарын: оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбиелік бағыттарын жаңғырту бойынша ауқымды жұмыс жүргізу жөніндегі жоспарлы жұмысын көрсетеді. Университет ұжымы студенттерге бағытталған оқыту саясатын жүзеге асыра отырып, оқу процесінде тұлғаға бағытталған тәсілдер мен оқытудың инновациялық әдістерін, оқу процестерін компьютерлендіруді және жаңа білім беру модельдерін енгізу бойынша оң тәжірибені белсенді қолданады.

        Қызылорда «Болашақ» университеті – студенттердің оқу процесін, бос уақытын дұрыс ұйымдастыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін дамыған инфрақұрылымы бар жоғары оқу орны.

  Университет 2019 жылдан бастап қазақстандық және шетелдік әріптестермен академиялық, ғылыми және инновациялық ынтымақтастық бағдарламаларын іске асыру бойынша 27 құжатқа қол қойды.

     Университетте жыл сайын халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер, ПОҚ, магистранттар мен студенттерге арналған семинарлар өткізіледі.

Университет білім алушыларының жалпы біліміне қойылатын негізгі талап түлектердің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарда белгіленген критерийлері, олардың мазмұны, көлемі бойынша да бағалануы негізінде  білім, білік, дағды және құзыреттілік деңгейімен расталған толыққанды және сапалы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім алуы болып табылады.

Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес әзірленеді. Жұмыс берушілердің ұсыныстары бойынша оқу жоспарына жаңа пәндер енгізіледі. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу процесіне ПОҚ та, студенттер де қатысады.

Білім беру бағдарламалары сыртқы сараптамадан және рецензиялаудан өтеді және келесі бөлімдерден тұрады:

1. ББ паспорты: мұнда кәсіби қызмет саласы, кәсіби қызмет нысандары, кәсіби қызметтің міндеттері қарастырылған.

2. Пәндер туралы мәліметтер

3. ББ бойынша оқытудың күтілетін нәтижелері.

4. ББ негізгі бөлігі.

Мұнда ББ бойынша оқыту нәтижелерінің сәйкестігі, модульдер мен пәндер туралы мәліметтер, оқу жұмыс жоспары қарастырылады.

      Университетте ББ бойынша оқу жұмыс жоспарларына сәйкес білім беру процесін ұйымдастыру және өткізу үшін әр оқу жылына академиялық күнтізбе жасалады. Академиялық күнтізбеде теориялық оқытудың басталуы мен аяқталуының нақты күнтізбелік мерзімдері, практиканың барлық түрлерін өткізу, аралық және қорытынды бақылауды (емтихан сессиясы) өткізу мерзімдері, дипломдық жобаны орындау, қорытынды аттестаттауды өткізу мерзімдері және демалысқа бөлінген уақыт көрсетіледі.